سهامداران برج لبخند
مجيد صداقت پيشه

 عضو هیئت مدیره شرکت توسعه ساختمان پژوهش

hype مدیرعامل شرکت بازرگانی صداقت پیشه فارس(نوشابه انرژی زای)

سهامداران برج لبخند
سيد محمد حسين متقی

عضو هیئت مدیره و مدیر امور مالی و اداری مهندسین مشاور پژوهش